Ngày 19/9, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội (GDĐT) có công văn số 4152/SGDĐT - KHTC chỉ đạo Phòng Giáo ...