1. Kiến thức: - Trẻ biết đếm đến 3. - Trẻ nhận biết được các số trong phạm vi 3, nhận biết được chữ số 3. - Trẻ nhận biết được các nhóm có số lượng là 3. 2. Kỹ năng: - Trẻ có kỹ năng xếp và đếm từ trái qua phải. - Hình thành kỹ năng đếm đến 3, kỹ năng tạo nhóm có 3 đối tượng. - Trẻ có kỹ năng thực ...